abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Stands & Chairs

VS 137-A-1 / VS 137-B-1

VS 137-A-1 / VS 137-B-1

I.V. TRANSFUSION / DRIP / IRRIGATOR STAND - MOBILE

VS 137-D-1 / VS 137-D-2

VS 137-D-1 / VS 137-D-2

I.V. TRANSFUSION / DRIP
/ IRRIGATOR STAND - MOBILE

VS 140-A-GS

VS 140-A-GS

SURGEON’S OPERATING STOOL

VS 140-A-1

VS 140-A-1

SURGEON’S STOOL ON CASTORS

VS 140-B-1

VS 140-B-1

SURGEON’S OPERATING STOOL

VS 140-B-2

VS 140-B-2

SURGEON’S OPERATING STOOL

VS 140-B-3

VS 140-B-3

GERIATRIC / ASTHMA / CHAIR / BLOOD TAKING